Комисия

Комисията на мрежата „Златен орех” е учредена от Основателите на мрежата и се състои от представители на организации, носители на знака за качество „Златен орех“, както и от външни експерти с опит в областта на неформалното образование за устойчиво развитие.

 

Комисията на мрежата „Златен орех” има за цел:

 • Популяризиране на образованието за устойчиво развитие
 • Осигуряване на качество на неформалното образование за устойчиво развитие
 • Изграждане и поддържане на мрежата за качествено неформално образование за устойчиво развитие „Златен орех”

 

За постигане на тези цели Комисията изпълнява следните дейности:

 • Управление и контрол на мрежата „Златен орех”
 • Оценяване на кандидатури за получаване на знак за качество „Златен орех”
 • Последващ контрол за спазване на критериите за качество на номинираните организации със знак за качество „Златен орех”
 • Извършване на консултантска дейност и предоставяне на техническа помощ, свързани с осигуряването на качествено неформалното образование за устойчиво развитие (нОУР)
 • Привличане на експерти от страната и чужбина за подпомагане качеството на нОУР
 • Извършване на информационна дейност за нОУР
 • Извършване на застъпническа и комуникационна дейност за нОУР
 • Подготовка и осъществяване на различни обществени образователни програми и инициативи за нОУР
 • Организиране на обучения, семинари, дискусии, конференции, срещи и кръгли маси, изложби, фестивали, форуми, конкурси и други събития за нОУР
 • Подпомагане разпространението и обмена на информация, експертиза и ноу-хау за нОУР
 • Подпомагане създаването, изграждането и модернизацията на културни, образователни и информационни центрове и платформи за нОУР, включително интернет-базирани
 • Изготвяне на годишен доклад за дейността на мрежата „Златен орех”, който се публикува на уебплатформата ZlatenOreh.net

В първите две години Комисията за управление на мрежата „Златен орех“ е сформирана от Основателите и експертите по образование, разработили проект „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие”, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП.

 

Членове на Комисията в периода януари 2016 г. - януари 2018 г. са:

 • Христина Банчева - ръководи Фондация "Екоцентрик" от 5 години. Завършва екология, опазване на околната среда и устойчиво развитие в България и специализира в сферата на образованието за устойчиво развитие в Леуфана университет (Люнебург) и различни неправителствени организации в Германия. Към момента е докторант и изследва решения за подобряване образователната дейност в защитени природни територии в страната.
 • Дима Котева - програмен координатор във фондация „ЕкоОбщност” с ползотворен опит в неформалните образователни дейности и занимания с ученици и младежи, насочени към опазването на природата и насърчаване на отговорно към околната среда мислене и поведение. Работи по проекти в областта на климатичните изменения, грижа за дървета, устойчива мобилност и зелена градска среда. Администрира финансиращи програми за малки проекти в подкрепа на малки общности и инициативни граждански групи за решаване на местни екологични проблеми.
 • Илиана Филкова-Николова - директор на Младежкия център на „Екомисия 21 век“ в град Ловеч. Заедно с организацията работи активно с младежи и доброволци от страната и чужбина и организира редица празници, доброволни и неформални образователни инициативи.
 • Донка Калчева - в неправителствения сектор от 15 години. Ръководила е множество проекти по теми свързани с устойчиво развитие и образование. Работила е по стратегическото развитие на различни организации и мрежи. В момента е координатор на проекти в Народно читалище „Бъдеще сега“.
 • Анелия Павлова - биолог. Работи в Сдружение „Зелени Балкани“ в Пловдив по образователните дейности и заедно с доброволци прави представяния пред училища и университети. Организира отбелязването на важни екологични дни и кампании като Ден на делфините и Нощ на прилепите. Освен това не й е чужда административната и полевата работа, особено ако се отнася за прилепи, делфини, птици и всякакви безгръбначни животни.
 • Красимира Аскерова - председател на Сдружение ГЕУМ. Член на УС на Българско движение Син Флаг. Сдружението е координатор за Варна и Североизточна България на международните програми Екоучилища и Учим за гората.
 • Оля Генова - старши експерт „Връзки с обществеността и образователни програми“ към Дирекция на ПП „Врачански Балкан“ и координатор в Клуб приятели на ПП „Врачански Балкан“. Има опит в изработването и провеждането на природозащитни и екологични програми за неформално обучение за ученици и младежи, работа с доброволци и работа с местни общности.
 • Гл. ас. Камелия Йотовска - преподавател в катедра Методика на обучението по биология. Научните й интереси са в областта на: образование за устойчиво развитие; съвременни подходи и методи в природонаучното образование; интегриране на информационните и комуникационни технологии в областта на биологичното образование; проектиране и осъществяване на електронно обучение и мобилно обучение; качество на електронното и мобилното обучение по биология; разработване на мултимедийни електронни учебни материали; проектно-базирано обучение; неформално образование.
 • Доц. д-р Ася Асенова - преподавател в катедра Методика на обучението по биология. Научните й интереси са в областта на: образование за устойчиво развитие; неформално образование. съвременни подходи и методи в природонаучното образование; интегриране на информационните и комуникационни технологии в областта на биологичното образование; проектиране и осъществяване на електронно обучение и мобилно обучение; качество на електронното и мобилното обучение по биология; разработване на мултимедийни електронни учебни материали; проектно-базирано обучение; образователни стандарти и оценяване в областта на биологичното образование.

 

Проектът „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Този уебсайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на уебсайта се носи от Фондация „Екоцентрик“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.