Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

НА ИЗПОЛЗАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА WWW.ZLATENOREH.NET

Моля, прочетете внимателно настоящите условия, преди да използвате интернет страницата www.zlatenoreh.net, наричана за краткост Платформата. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Фондация „Екоцентрик“ (администратор на сайта), наричана за краткост Администратор, с който получавате правото да използвате услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с която и да е разпоредба от Общите условия по-долу, моля не използвайте този сайт.

 

ДЕФИНИЦИИ

При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

 1. www.zlatenoreh.net е интернет страница, собственост на Фондация „Екоцентрик“, която дават възможност за ползване на различни услуги, предмет на настоящите Общи условия.
 2. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
 3. Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.
 4. Нерегистриран потребител е всеки Потребител, който не отговаря на критериите за Регистриран потребител.
 5. Фондация „Екоцентрик“ е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, с ЕИК 176039682, със седалище и адрес на управление: гр. София, адрес на кореспонденция: гр. София, ul. Caribrodska 51-59, вх. А, ет. 1, тел. 00359 887 522280 , e-mail: info@ecocentric-bg.org
 6. Парола е избран от Регистрирания потребител код от букви, цифри и знаци, който заедно с Потребителското име индивидуализира същия и който заедно с Потребителското име служи за достъп до Потребителския му профил.
 7. Потребител е всяко лице, което ползва Услугите, предоставяни посредством www.zlatenoreh.net .
 8. Потребителско име е избран от Регистрирания потребител уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в www.zlatenoreh.net.
 9. Потребителски профил е обособена част от уебсайта www.zlatenoreh.net, съдържаща информация за Регистрирания потребител, изисквана от Фондация „Екоцентрик“ при регистрацията и съхранявана при Фондация „Екоцентрик“, като достъпът до Потребителския профил от Регистрирания потребител се осъществява чрез въвеждане на Потребителско име и Парола. Потребителският профил дава възможност на Регистрирания потребител да ползва определени Услуги, до които достъпът е ограничен, да конфигурира ползването на Услугите, да прави предложения за включване на нови Услуги, да прекрати ползването на Услугите, да променя Паролата си и други.
 10. Регистриран потребител е всеки Потребител, създал собствен Потребителски профил и регистрирал се да ползва Услугите, достъпни чрез уебсайта www.zlatenoreh.net
 11. Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на Услугите обективно невъзможно.
 12. Услуги са Услугите, предоставяни посредством www.zlatenoreh.net. Те включват:
 • Достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
 • Създаване на потребителски профил на юридически лица, носители на знак „Златен орех“;
 • Създаване и управление на новини и събития от регистрирани потребители през техните Потребителски профили;
 • Създаване и управление на информационни ресурси в библиотеката на www.zlatenoreh.net от регистрирани потребители през техните Потребителски профили;
 • Получаване по имейл на съобщения и бюлетини от регистрираните за услугата Потребители на сайта.

 

РЕГИСТРАЦИЯ

Потребителите на Платформата могат да разглеждат съдържанието, без да се регистрират, но за да ползват пълната му функционалност, в т.ч. да предлагат услуги или да създават събития, е необходима регистрация на акаунт/профил в системата на Платформата.

 • Ползвайки Платформата, Потребителят приема условията за ползване и гарантирате, че отговаря на изискванията за ползване на сайта.Данните, които се предоставят при регистрация на акаунт/профил, се ползват единствено за целите на услугите, които Платформата предоставя.
 • С регистрирането си потребителят изрично потвърждава, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се съгласява да ги спазва.
 • Регистриращите се потребители са длъжни да предоставят вярна и актуална информация за целите на регистрацията. В случай че това не бъде направено, Платформата ще третира тези действия като нарушение на Общите условия, което може да доведе до отказ на регистрация или до блокиране и изтриване на личния профил.
 • Потребителите на услугата нямат право да използват за идентификация на Платформата груби, цинични, непристойни или обидни думи и изрази. Потребителите на Платформата нямат право да се представят за другиго, да използват чуждо име, псевдоним, с цел да въведат в заблуда или с цел да увредят, или да злепоставят другиго, или да създадат грешна представа за себе си.
 • Администраторътси запазва правото да отказва регистрация в Платформата или да блокира съществуващи профили по свое усмотрение.
  Регистрираните потребители в Платформата приемат да получават регулярна информация по електронен път с най-важните новини относно Платформата и проектите, публикувани на нея.
  Регистрираните потребители на Платформата са отговорни за всички действия, които се извършват от името на техния профил и са длъжни да не предоставят на трети лица паролата за достъп до профила им.
 • Регистрираните потребители се съгласяват и дават разрешение на Платформата публично да оповестява потребителското име и имената им във връзка с идеи и инициативите, по които те активно участват като инициатор или съмишленик. В тази връзка, регистрираните потребители разрешават да бъдат изписвани потребителското и лично име от профила им на страницата на всеки проект, в който участват.

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 • Подаването на актуална информация е задължително условие за поддържане на профила на регистрираните потребители активен. Информацията включва текстове, снимки, видео и медийни материали за събития. Информацията се подава от Регистрираните потребители и/или Администратора на Платформата.
 • Актуалната информация е необходима за обновяване на съдържанието. При неспазване на това условие Администраторът има право да ограничи достъпа на Регистриран потребител до всички или до част от услугите на Платформата.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ АКАУНТИ

 • Администраторът си запазва правото да премахне потребителски профил в Платформата по всяко време и без предупреждение.
 • Всеки потребител, създал акаунт в системата на Платформата, има право по всяко време да редактира или изтрие профила си от системата. Администраторът си запазва правото да пази информация за изтрити и редактирани акаунти.
 • Администраторът има право да изтрива или недопуска връзки към външни публикации, да недопуска публикации и коментари, както и да премахва профили на потребители, които:
  • разпространяват, подбуждат, насърчават или оправдават расовата омраза, ксенофобията, антисемитизма или други форми на омраза, основани на нетолерантност, включително нетолерантност, изразена чрез агресивен национализъм и етноцентризъм, дискриминация или враждебност срещу малцинствата, мигрантите и хората от имигрантски произход;
  • проповядват или подбуждат към дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност, етническа принадлежност, религия, политически убеждения или сексуална принадлежност или идентификация;
  • предизвикват спорове или скандали и насаждат неприязън.

 

ЛИЧНИ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 • С попълването на данните си при регистрацията си на Платформата потребителят се съгласява да предостави личните си данни на единствено и само с цел администриране и обработка на тези данни за целите на регистрацията на потребителя и предоставянето на услугите.
  Потребителят може по всяко време да прекрати регистрацията си и/или да заяви желанието си неговата регистрация и свързаните с нея данни да бъдат изтрити от Администратора.
 • Платформата автоматично записва и анализира техническите данни за достъп от потребителите, като например IP адрес, информация за използвания интернет браузър, интернет сайта, от който ни посещават, включително дата и час на всяко посещение. Тези данни остават анонимни и не могат да бъдат свързани с конкретно лице. Администраторът използва тези данни, за статистически анализ и за установяване на технически проблеми. Потребителят може да ползва повечето секции на уеб страницата без да ни предоставя лични данни. Ние използваме предоставените от Потребителя данни единствено, ако това е абсолютно необходимо и само при положение, че същите се предоставят от Потребителя доброволно и съзнателно, например с цел онлайн дарения и абонамент за електронен бюлетин.
 • Администраторът си запазва правото да изпраща на потребителите на Платформата, които по собствено желание са предоставили електронната си поща системни съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

 

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

 • Финансова информация за потребителите, ползващи услугата за онлайн дарения, не попада в базата данни на Администратора, а се предава директно към системите за онлайн разплащания на paypal.com, еPay.bg или Борика. След завършване на регистрацията в специализираната секция на Платформата заявената сума за дарение се превежда автоматично към банкова сметка на Администратора.
 • Онлайн даренията се извършват в съответствие с Общите условия за ползване на системите за онлайн разплащания на com, еPay.bg и Борика.

 

БИСКВИТКИ

 • Платформата ползва cookies..
 • Платформата използва различни защитни методи като кодиращи системи и системи за оторизация, за поддържка на сигурността на информацията.

 

АВТОРСКИ ПРАВА

 • Всички компоненти на съдържанието на Платформата, включително, но без ограничение до текст, рисунки, графики, скици, снимки, дизайн, видео, софтуерни програми, бази данни и друга информация, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права или на други закони, регламентиращи правото на интелектуална собственост, и са притежание на Администратора и/или на трети лица. Всяко разпространение, ползване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на Платформата без предварително писмено съгласие на Администратора или на съответните носители на права е забранено и ще се преследва по предвидения от закона ред с всички законни средства.
 • Всеки Регистриран потребител носи отговорност за собствеността и правата върху снимките, информацията и видеоматериалите, които публикува в Платформата.
 • Услугите, предоставяни от Платформата, са предназначени изключително за лично ползване, като Потребителят няма право да разпространява по какъвто и да било начин публикуваните на Платформата материали, както и да копира или принтира от тях повече, отколкото разумно е необходимо за задоволяване на личните му нужди. Задължително е запазването на всички надписи върху съдържанието на Платформата, свързани с авторски и други права на собственост.
 • В случай че елементи или материали от Платформата бъдат запаметени на компютъра на Потребителя или разпечатани за лична и нетърговска употреба, Потребителят е длъжен да запази и осигури на всяко копие указание за запазените права на Администратора и/или на третите лица.

 

ЕЛЕКТРОННИ СТРАНИЦИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

 • Платформата позволява публикуването на препратки към електронни страници на трети лица. Препратки към електронни страници на трети лица и такива от електронни страници на трети лица към Платформата са изцяло отговорност на потребителите на платформата. Платформата не носи отговорност за съдържанието на електронни страници на трети лица и посещението им от свои потребители. В този смисъл Платформата не носи отговорност за вреди, нанесени на свои потребители от електронни страници на трети лица.

 

ХИПЕРВРЪЗКИ

 • Разрешено е създаването на хипервръзки към Платформата, както и на т.нар. „дълбоки връзки” или „вградени връзки” директно към други части на Платформата.
 • Не е разрешено посещаването на Платформата с автоматични средства (напр. чрез използване на „паяци” или „автоматични ботове”) с цел системно извличане на информация за него или за функционално привързване на съдържанието на Платформата към друг уебсайт.
 • Забранено е поставянето на хипервръзка по такъв начин, че интернет потребителят да вижда Платформата в рамките на друг уебсайт.

 

ЗЛОУПОТРЕБА

 • Забранено е ползването на Платформата или на съдържанието по начин, който затруднява останалите посетители, нарушава правата им, прекъсва правилното функциониране на Платформата по друг начин или оказва неблагоприятно влияние върху предоставената информация и/или софтуера, който контролира функционирането й.
 • Не е разрешено ползването на Платформата чрез заобикаляне на мерките за защита на запазените му части.
 • Забранено е ползването на Платформата, смятано в границите на разумното за представляващо или насърчаващо поведение, което би могло да се счита за криминално престъпление, да дава повод за търсене на гражданска отговорност или да противоречи по друг начин на законодателството на която и да е държава.

 

УСЛОВИЯ ЗА СИГУРНОСТ

 • Платформата прилага мерки за подсигуряване на коректност, актуалност и сигурност на съдържанието и потребителските данни в сайта. Въпреки това, съществува риск. Използвайки сайта, Потребителят се съгласява, че осъзнава и приема този риск.
 • Платформата не поема отговорност за коректността, актуалността и сигурността на съдържанието и информацията в сайта.
  Администраторът не гарантира, че Платформата ще бъде непрекъснато достъпна и без технически проблеми.
  Администраторът не носи отговорност за каквито и да е загуби или преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа до и ползването на Уебсайта.
 • Платформата съдържа преводи на материали, които са дело на трети лица (различни от авторите на съответните материали), за чиято точност и коректност Администраторът не носи отговорност.
 • Платформата има право по своя преценка да прекратява предоставянето и без предизвестие да прекратява временно достъпа до Платформата с цел изменение на съдържанието, както и да прекратява изцяло предоставянето на Услугите.

 

ЛИЧНА ОТГОВОРНОСТ

Ползването на всеки материал и/или данни, изтеглени или получени по друг начин чрез или от уебсайта, е по преценка и отговорност на Потребителя. Потребителят поема задължението да компенсира Администратора за понесени от него загуби, щети или отговорности, както и за всяка претенция или процесуални действия, които бъдат или заплашват да бъдат предприети спрямо Администратора във връзка с ползването от Потребителя на Платформата или услугите.

 • Потребителското име и паролата, които получавате за достъп до определени услуги, предоставяни през Платформата, са конфиденциални и не бива да бъдат разкривани или споделяни с трети лица, нито ползвани по друг начин за цели, за които това не е разрешено. Потребителят носи пълна отговорност за поддържане на конфиденциалността на потребителското име и паролата, както и за всички дейности, които се извършват при използване на съответното потребителско име и парола.
  Потребителят е уведомен, че използването на комбинацията от паролата и потребителското име представляват неговото разрешение за вход. Потребителят е наясно, че ще носи отговорност за всяко действие, регистрирано след използването на неговото потребителско име и парола. Поради товa е необходимо да вземе подходящи мерки с цел потребителското име и паролата да бъдат разкривани само на упълномощени лица.

 

ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И В ПОДДРЪЖКАТА НА УЕБСАЙТА

Администраторът има право да извършва промени в Общите условия за ползване и в ограничаването на отговорността, установени по-горе. При влизането си в Платформата Потребителят приема действащите в момента Общи условия, както и ограничаването на отговорността. Потребителят е задължен да спазва всички изменения и поправки, поради което е необходимо да посещава периодично тази уебстраница, за да преглежда актуалните за момента Общи условия за ползване.

 • Администраторът има право по всяко време да променя формата и съдържанието на Платформата.
 • Администраторът има право по всяко време да спре функционирането на Платформата с цел обновяване на съдържанието или по друга причина.
 • Администраторът си запазва правото да прекрати достъпа до този уебсайт по всяко време без предизвестие.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

В случай че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на Общите условия в тяхна цялост. Недействителната клауза ще бъде автоматично заменена от повелителните норми на закона или установената практика, като Потребителят продължава да бъде обвързан от Общите условия.

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища. 

 

Проектът „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Този уебсайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на уебсайта се носи от Фондация „Екоцентрик“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.