Процедура

Кой може да кандидатства за знак за качество Златен орех”?

За знака „Златен орех” могат да кандидатстват юридически лица (НПО, читалища, бизнес организации, държавни институции и др.), които провеждат неформални образователни дейности в областта на образованието за устойчиво развитие.

Заплаща ли се при кандидатстването за знак за качество Златен орех”?

Кандидатстването за „Златен орех“ е безплатно.

Как протича процедурата по кандидатстване?

Процедурата по кандидатстване протича на два етапа:

  • Регистриране на организацията на уебплатформата ZlatenOreh.net. При регистрация, организацията се съгласява с общите условия на уебплатформата и създава свой профил с основна информация (за предмет на дейност, местоположение и др.).
  • Попълване на електронен въпросник за кандидатстване, който доказва степента на покриване на критериите за качество от организацията. Въпросникът за кандидатстване се генерира автоматично в профила на организацията и се попълва и изпраща онлайн в срок до 3 месеца след първоначалната регистрация. При неподаден въпросник в рамките на срока за кандидатстване, регистрацията се заличава, а за повторна регистрация се заплаща такса от 10 лв. Помощ и насоки за попълването на въпросника има в подстраница „Кандидатствай”.

Oценяване на кандидатурите

Оценката на подадената кандидатура се извършва от двама представители на Комисията на „Златен орех“.

Кандидатстването е текущо и всяка кандидатура се преглежда и оценява в рамките на един календарен месец. Възможно е при необходимост да бъде поискана допълнителна информация от кандидата, като в този случай кандидатурата му ще бъде оценена един календарен месец след последно подадената информация.

Положителна оценка на кандидатурата

При положителна оценка на кандидатурата, организацията получава знак за качество „Златен орех“ чрез удостоверение, което притежава уникален регистрационен номер. Удостоверението е дигитално, но организацията може да го получи и на материален носител при заявка и при покриване на разходите за неговото издаване и транспорт.

С получаване на знака „Златен орех“ организацията получава и разширени права за управление на своя профил в уебплатформата. Тя има възможност да го допълни с подробна информация, да споделя свои събития, новини и обучителни материали. 

Неодобрение на кандидатурата

При  неодобрение на кандидатурата, организацията получава коментари и препоръки за отстраняване на пропуските и възможност за повторно кандидатстване. При поискване всяка организация може да получи информация за своята оценка.

Валидност на знака за качество Златен орех”

Знакът „Златен орех“ има валидност 2 години, след което е необходимо да бъде подновен. Подновяването става чрез повторно подаване на въпросник за кандидатстване с актуализирана информация за организацията и нейната дейност до 3 месеца след изтичане на периода на валидност на знака. Ако организацията не подаде въпросник за подновяване на знака до 3 месеца след изтичане на валидността му, правото на неговото притежание се губи. В този случай следващото кандидатстване на организацията за знак за качество „Златен орех“ се заплаща в размер на 10 лв.

 

Права и задължения на носителите на знак за качество „Златен орех” (свали документа)

 

Основателите си запазват правото да правят промени по процедурите за кандидатстване, оценяване и връчване на Знак за качество „Златен орех“ при възникване на необходимост за това. Промените ще бъдат публични и достъпни на Уебплатформата.

Проектът „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Този уебсайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на уебсайта се носи от Фондация „Екоцентрик“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.