Речник на понятията

За целите на Мрежата “Златен орех” в използваните термини се влага следният смисъл:

Устойчиво развитие - устойчиво е развитието, "което удовлетворява нуждите на настоящето, без да подлага на риск способността на бъдещите поколения да задоволяват своите нужди". Устойчивото развитие се гради на четири основни стълба, които са равнопоставени и взаимосвързани: екологичен, икономически, социален и културен.

Неформално учене/ образование – осъществява се извън формалната образователна система и протича като ясно структуриран образователен процес с ясни образователни резултати. Основно изискване за неформалното образование е доброволното участие, а индивидуалните участници са активно включени в образователния процес. Обучението е продължителен процес и една от ключовите му характеристики е “ученето чрез правене”. Използваните методи имат за цел да им дадат инструменти за по-нататъшно развитие на ценностите, уменията и компетенциите на участниците. Тези умения (наричани също меки умения) включват широк набор от компетенции като междуличностни и организационни умения, управление на екипи и конфликти, междукултурна осъзнатост, лидерство, умения за планиране, организиране, координиране, разрешаване на проблеми, работа в екип, самоувереност, дисциплина и отговорност.

Образование за устойчиво развитие (ОУР): процес на личностно и социално развитие, който продължава през целия живот и чрез който се придобиват знания и умения, и формират перспективи и ценности. То интегрира икономически, екологични, социални и културни аспекти от живота и изгражда отговорно поведение към заобикалящия ни свят.

Неформално образование за устойчиво развитие (нОУР) – образование за устойчиво развитие, осъществявано чрез възможностите на неформалното образование и учене.

Образователна услуга: курс, семинар, лагер, екскурзия, изложба, работна среща, работно ателие и други обучителни форми, които изпълняват критериите за качество на нОУР, приети за целите на мрежата “Златен орех”.

Носител на знак за качество “Златен орех” - юридически лица, които предлагат неформални образователни услуги и покриват критерии за качество на нОУР.

Въпросник за кандидатстване: формуляра, който организации с регистрация на уебплатформата подават онлайн, за да кандидатстват за знак за качество “Златен орех”.

Умения на бъдещето (наричани още “умения за устойчиво развитие”): описват способността за прилагане на знания с цел постигане на устойчиво развитие и разпознаване на проблемите изискващи решение по пътя на постигането му. Въз основа на концепцията на de Haan мрежата „Златен орех“ дефинира като „умения на бъдещето”:

  • формиране и прилагане на интердисциплинарни знания, които са отворени към света и към нови перспективи
  • умение за анализиране и оценка на бъдещо развитие, като се взимат предвид бъдещи рискове, опасности, несигурност и се предприемат мерки за тяхното избягване
  • участие в колективно планиране и взимане на решения и умение за работа в екип
  • мотивиране на другите да бъдат активни
  • рефлексия на собственото и на чуждото поведение
  • самомотивиране и пристъпване към самостоятелно планиране и действие
  • показване на емпатия, солидарност и справедливост и използването им като основа за взимане на решения и на предприемане на действия

Принципи на устойчивото развитие - съобразяване на обществените приоритети не само с нуждите на днешното, но и с тези на бъдещите поколения; равномерно разпределяне на усилията за пестеливо използване на природните ресурси и възстановяване на екологичното равновесие; обвързване на икономическата с екологичната ефективност; равнопоставена екологична отговорност и сътрудничество между отделните държави при решаване на глобалните проблеми пред човечеството.

Холистичното разбиране вижда устойчивото развитие като процес на промяна, който се ръководи от редица ценности и морални принципи. Ценностите обхващат две големи групи морални принципи: екологична устойчивост – отговорността на хората към околната среда и социална справедливост – отговорността на хората към останалите човешки същества.

Доброволец - физическо лице, което по свое желание и безвъзмездно се заема с дейност (полагане на труд и/или предоставяне на услуги) извън трудови и служебни правоотношения. Доброволческата дейност се извършва въз основа на принципите на лична отговорност; свободен избор; равнопоставеност; забрана за дискриминация; безвъзмездност. Доброволчеството бива краткосрочно (до 30 дни в рамките на календарна година) и дългосрочно (за повече от 30 дни в рамките на една календарна година).

Демокрация - държавна форма на управление, в която властта произтича от народа и е упражнявана директно или индиректно от него чрез консенсус. Основни принципи на демокрацията са равенство и свобода. Всички граждани са равни пред закона и имат равен достъп до властта. Изборът на правителството става чрез свободни и честни избори. Свобода на мнението, разнообразие на мненията, свобода на информацията, защита на малцинствата и свободна опозиция са условията за демократични избори. В демокрацията свободата на гражданите се осигурява чрез законово утвърдени права и свободи. Съществува разделение на властите – законодателна, изпълнителна и съдебна – като механизъм за контрол върху работата на институциите. Гражданите в демократичното общество се информират за обществените дела, следят действията на своите избраници в парламента и участват в процеса на взимане на решение и правене на политики. Управлението е прозрачно и отчетно за своите действия и разходи. Пазарът е свободен.

Демократични принципи - думата „демокрация“ идва от гръцки и означава „власт на народа”. Принципи на демокрацията са равенство и свобода, политическа толерантност, мултипартийна система, свободни и честни избори, плурализъм на медиите, гражданско участие, прозрачност и отчетност на управлението, разделение на властите, върховенство на закона, защита на човешките права и др.

Хора в неравностойно положение – изправени пред специфични ситуации или затруднения, които възпрепятстват активното им гражданство и приобщаването им в обществото като цяло. Тези специфични нужди може да са причинени от някои социални, икономически и географски пречки, от увреждания или здравословни проблеми, образователни затруднения или културни различия.

Проектът „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Този уебсайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на уебсайта се носи от Фондация „Екоцентрик“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.