Стартира международен младежки обмен на сдружение „Екомисия 21 век”

В периода от 01.04 – 10.04.2016 г., в гр. Ловеч ще се проведе международен  младежки обмен на тема “Доброволчеството като път за професионално ориентиране на младите хора”. Основната  цел на проекта е популяризиране на интерактивни форми на работа за професионално ориентиране на младите хора, чрез обмен на добри практики в областта на доброволчеството. Участниците са 60 младежи от Румъния, Литва, Испания, Италия и България. В рамките на проекта те ще придобият знания за отделни видове професии, презентирани по време на дейностите и за различни сфери на доброволчеството, ще подобрят нагласите си за съпричастност към деца и младежи със специфични образователни потребности и ще се повиши степента на професионална им ориентация за в бъдеще. 

Проектът се финансира от Център за развитие на човешките ресурси по програма Еразъм +.

 

Проектът „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Този уебсайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на уебсайта се носи от Фондация „Екоцентрик“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.