Кандидатствай

Всички възможности ще бъдат активни от пролетта на 2016 година - следете новините ни!

Ако вие сте нестопанска организация, бизнес или държавна институция (музей, дирекция на природен/национален парк и други), и развивате дейност в областта на образованието за устойчиво развитие, осъществявано чрез методите на неформалното образование, можете да се присъединете към първата в страната мрежа за образование за устойчиво развитие, като кандидатствате за знак за качество “Златен орех” онлайн тук.

Какво ви дава „Златен орех“:

  • място за предлагане и популяризиране на неформални образователни дейности по културни, социални, икономически или екологични теми;
  • обмен на опит и добри практики в областта на образованието за устойчиво развитие;
  • споделяне на образователни информационни материали;
  • възможност за намиране на партньори и за сътрудничество между организации, извършващи образователни дейности;
  • актуална и пълна информация за предстоящи обучения и събития от сферата на образованието за устойчиво развитие, провеждани на територията на цялата страна.

Процедурата по кандидатстване протича на два етапа:

  • Регистриране на организацията на уебплатформата ZlatenOreh.net. При регистрация, организацията се съгласява с общите условия на уебплатформата и създава свой профил с основна информация (за предмет на дейност, местоположение и др.).
  • Попълване на електронен въпросник за кандидатстване, който доказва степента на покриване на критериите за качество от организацията. Въпросникът за кандидатстване се генерира автоматично в профила на организацията и се попълва и изпраща онлайн в срок до 3 месеца след първоначалната регистрация. При неподаден въпросник в рамките на срока за кандидатстване, регистрацията се заличава, а за повторна регистрация се заплаща такса от 10 лв. Помощ и насоки за попълването на въпросника има в приложените документи. Подробна информация за процеса на кандидатстване и оценяване на кандидатурите има в секция “Процедура”.

 

Кандидатствай

 

Въпросник за кандидатстване за придобиване на знак за качество “Златен орех” (свали документа)

Насоки за кандидатстване (свали документа)

Декларация (свали документа)

Формуляр за автобиография на обучител (свали документа)

Проектът „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Този уебсайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на уебсайта се носи от Фондация „Екоцентрик“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.