Речник

Библиотеката на „Златен орех” е специализирано виртуално пространство за образование за устойчиво развитие и неформално образование, предназначено за всички заинтересовани страни - организации, работещи в сферата, учители, обучители, учащи. В Речник ще намерите термини и понятия, свързани с образованието за устойчиво развитие, осъществявано чрез методите на неформалното образование. Речникът се допълва от организациите и потребителите на „Златен орех”.

Устойчиво развитие - устойчиво е развитието, "което удовлетворява нуждите на настоящето, без да подлага на риск способността на бъдещите поколения да задоволяват своите нужди". Устойчивото развитие се гради на четири основни стълба, които са равнопоставени и взаимосвързани: екологичен, икономически, социален и културен.

Принципи на устойчивото развитие - съобразяване на обществените приоритети не само с нуждите на днешното, но и с тези на бъдещите поколения; равномерно разпределяне на усилията за пестеливо използване на природните ресурси и възстановяване на екологичното равновесие; обвързване на икономическата с екологичната ефективност; равнопоставена екологична отговорност и сътрудничество между отделните държави при решаване на глобалните проблеми пред човечеството. Холистичното разбиране вижда устойчивото развитие като процес на промяна, който се ръководи от редица ценности или морални принципи. Ценностите обхващат две големи групи морални принципи: екологична устойчивост – отговорността на хората към околната среда и социална справедливост – отговорността на хората към останалите човешки същества.

Образование за устойчиво развитие (ОУР): процес на личностно и социално развитие, който продължава през целия живот и чрез който се придобиват знания и умения, и формират перспективи и ценности. То интегрира икономически, екологични, социални и културни аспекти от живота и изгражда отговорно поведение към заобикалящия ни свят.

Формално образование и обучение - извършва се в организирана и структурирана среда, която е специално предназначена за учене, и обикновено води до присъждането на квалификация, в повечето случаи под формата на свидетелство или диплома. Включва системи за общо образование: начално, професионално, средно общо образование и висше образование.

Неформално учене/ образование – осъществява се извън формалната образователна система и протича като ясно структуриран образователен процес с ясни образователни резултати. Основно изискване за неформалното образование е доброволното участие, а индивидуалните участници са активно включени в образователния процес. Обучението е продължителен процес и една от ключовите му характеристики е “ученето чрез правене”. Използваните методи имат за цел да им дадат инструменти за по-нататъшно развитие на ценностите, уменията и компетенциите на участниците. Тези умения (наричани също меки умения) включват широк набор от компетенции като междуличностни и организационни умения, управление на екипи и конфликти, междукултурна осъзнатост, лидерство, умения за планиране, организиране, координиране, разрешаване на проблеми, работа в екип, самоувереност, дисциплина и отговорност.

Информално (самостоятелно) учене - неинституционализирано, неорганизирано и несистематизирано натрупване на знания, умения и компетентности в живота на човека, придобити по естествен начин в житейски ситуации, от ежедневния опит, на работното място и по други подобни пътища, независимо дали са резултат от предварително решение или по стечение на обстоятелствата - спонтанно и инцидентно. Няма юридическа форма на сертифициране или признаване.

Учене през целия живот - всяка дейност за учене, предприемана през целия живот за подобряване на знанията, уменията и компетентностите.

Екологично образование – насочено е към формиране на екологична култура, екологично съзнание и екологично поведение в тяхната взаимна връзка и единство с оглед опазване на екологичното равновесие. То е образование за изграждане на екологични компетенции, които са фундамент на екологосъобразното устойчиво развитие. Поставя акцент върху екологичните закони, в основата на екологичното равновесие и на здравословния стил на живот и върху отговорността на човека и обществото за тяхното спазване.

Природозащитно образование - образование за опазването на природната среда, което се осъществява чрез система от педагогически дейности за защита, подобряване, управление и разумно използване на природните ресурси, за живот в хармония с природата и загриженост към бъдещите поколения. То включва обучение за усвояване на знания и разбирания, за развитие на умения, нагласи, отговорности и поведение, насочени към запазване на качествата на природната среда. Поставя акцент върху опазването на природната среда.

Умения на бъдещето (наричани още “умения за устойчиво развитие”): описват способността за прилагане на знания с цел постигане на устойчиво развитие и разпознаване на проблемите изискващи решение по пътя на постигането му. Въз основа на концепцията на de Haan мрежата „Златен орех“ дефинира като „Умения на бъдещето”:

  • формиране и прилагане на интердисциплинарни знания, които са отворени към света и към нови перспективи
  • умение за анализиране и оценка на бъдещо развитие, като се взимат предвид бъдещи рискове, опасности, несигурност и се предприемат мерки за тяхното избягване
  • участие в колективно планиране и взимане на решения и умение за работа в екип
  • мотивиране на другите да бъдат активни
  • рефлексия на собственото и на чуждото поведение
  • самомотивиране и пристъпване към самостоятелно планиране и действие
  • показване на емпатия, солидарност и справедливост и използването им като основа за взимане на решения и на предприемане на действия

Ключови компетентности  -  комплекс от взаимозависими знания, умения и нагласи или отношения, необходими за личностното развитие на индивида през целия живот, за изграждането на активна гражданска позиция и участие в социалния живот, както и за пригодността му за реализация на пазара на труда.

Социално включване - интеграция на лица или групи в обществото като граждани или като членове на различни обществени социални мрежи. Социалното включване е основна част от пазара на труда и икономическото приобщаване.

Социално изключване - процес, при който определени хора са изтласкани на ръба на обществото и са възпрепятствани от пълно участие в него поради своята бедност или поради липсата на базови компетенции и възможности за учене през целия живот, или в резултат от дискриминация. Това ги отдалечава от възможността за работа, доходи и образование, както и до социални и общностни мрежи и дейности. Те имат ограничен достъп до власт и до органите, вземащи решение, и така често се чувстват безвластни и неспособни да упражняват контрол върху решенията, които влияят върху техния ежедневен живот.

Интердисциплинарен подход – изучавани дисциплини, включващи два или повече различни предмета; сътрудничество в обща рамка, споделена от включените дисциплини.

Мултидисциплинарен подход – разглеждане на един въпрос от много перспективи (теоретични или практически) без да бъдат интегрирани. Мултидисциплинарния подход включва различни изучавани предмети без промени в дисциплинарните и теоретични структури.

 

 

 

Проектът „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Този уебсайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на уебсайта се носи от Фондация „Екоцентрик“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.