Ресурси

Библиотеката на „Златен орех” е специализирано виртуално пространство за образование за устойчиво развитие и неформално образование, предназначено за всички заинтересовани страни - организации, работещи в сферата, учители, обучители, учащи. В Ресурси ще намерите български и чуждоезикови образователни, информационни и други материали, свързани с образованието за устойчиво развитие, осъществявано чрез методите на неформалното образование. Всички материали са споделени и качени от организациите, част от мрежата „Златен орех”/ZlatenOreh.net, и цялата отговорност за тях се носи от организациите, които са ги споделили.

Проектът „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Този уебсайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на уебсайта се носи от Фондация „Екоцентрик“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.